Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.
Degneløkke 14, Vester Sottrup,  6400 Sønderborg - CVR nr. 39 52 07 53

Kontakt    Om vandværket    SMS Service    Betalingsservice    Forbrugerinformation    Takstblad    Årsrapport og budget
Forsyningsområde    Beredskabsplan    Vandanalyser    Vedtægter    Regulativ    Kontrolmanual
  Flytning  Forsiden

Vandværkets historie

Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. blev stiftet i 1934 og var oprindeligt organiseret som et interessentskab. I 2018 blev organisationsformen ændret til a.m.b.a..

Det nuværende vandværk, som er opført på matr. nr. 450, Sottrup, Degneløkke 14, blev bygget og taget i brug i 1974.

Der er pr. 1. januar 2024 tilsluttet 704 forbrugssteder til vandværket. I 2023 udgjorde den samlede udpumpede vandmængde 137.704 m3 imod 138.867 m3 i 2022. Den solgte vandmængde udgør 132.201 m3imod 130.373 m3 i 2022. Spildprocenten udgør således 4,00% imod 6,12% forrige år.

Langt den største del af forbrugerne er efter antal helårshuse medens der er tilsluttet 23 landbrugsejendomme.

Landbrugsejendommene tegner sig i det seneste år for et forbrug på 67.315 m3 (48,8%) imod 64.783 m3 (49,7%) forrige år.

Det gennemsnitlige husstandsforbrug udgør 92 m3 imod 88 m3 forrige år. På landsplan udgør gennemsnitsforbruget ca. 38 m3 pr person. 

Se mere om hvad Danske Vandværker skriver om vandforbrug m.v.

Vandværket får vand fra 3 boringer som alle er beliggende på vandværkets grundstykke. En ældre boring som var benævnt boring II er sløjfet. De aktive boringer er benævnt Boring I, Boring III og Boring IV og har følgende specifikationer:

 

  Boring I / DGU nr. 169.475 Boring III / DGU nr. 169.561 Boring IV / DGU nr. 169.556
Udført 28.10.1974 22.04.1980 31.03.1981
Dybde 64 m 61 m 60,5 m
Ydeevne 14,47 m3/t 14,93 m3/t 11,41 m3/t

Vandet som pumpes op fra undergrunden filtreres igennem 4 stk. åbne hurtigfiltre med en kapacitet på 60 m3 pr. time. Filtermaterialet er nøddesten, ærtesten og sand i 3 finhedsgrader.

Iltning af oppumpet vand foregår som trappeiltning i iltningstårn. Iltningstrappen har en kapacitet på 60 m3 pr. time.

Vandværkets rentvandskapacitet er på 180 m3 fordelt på 2 forbundne rentvandskamre på henholdsvis 100 m3 og 80 mm3, hvilket svarer til ca. 43% af døgnforbruget.

Vandværket har indvindingstilladelse til 150.000 m3.